Feng Shui & geopatogénne zóny

V histórii ľudstva nachádzame od najstarších dôb záznamy o tom, ako najlepšie v dome umiestniť posteľ, kde v kostole umiestniť oltár, kde stavať ľudské príbytky. Často sa jedná o návody spojené s definíciou podzemných a nadzemných tokov v blízkom okolí ľudského obydlia. Archaicky i cieľavedome sa od dávna v starej Číne vyhľadávali dračie žily, na ktorých bolo zakázané stavať príbytky ľudí. Takisto v Európe existovali metódy, ktoré umožňovali nachádzať geoanomálie či podzemné toky, a to pomocou takzvanej Virgule, alebo kyvadielka. Na zemi sa nachádza množstvo pozitívnych a negatívnych zemských energií, ktoré majú na človeka priamy vplyv. Na miestach, kde na povrch zeme prúdia silné pozitívne sily, ktorých vyžarovanie, nech už pochádza odkiaľkoľvek človeku pomáha, sa oddávna stavali svätyne a stávali sa miestami rôznych kultov už v neolitickej dobe. Aj v dnešnej dobe sa dajú nájsť takéto silné miesta, zväčša na nich stoja kostoly a cirkevné stavby rôznych vierovyznaní.

No najviac propagované sú miesta s negatívnym vyžárovaním, takzvané geopatogénne zóny, ktoré pohlcujú, alebo previbrovávajú životnú silu človeka tak, že spôsobujú únavu, choroby, a časom smrť. Týchto vibrácií vystupujúcich zo zeme je viac druhov, niektoré ako sieť pretkávajú celú planétu, iné sa vyskytujú lokálne. Pri prieskume podložia budúceho bývania, ešte pred stavbou domu sa skúmajú nasledovné vplyvy: podzemné toky, Curryho čiary, Hartmanove čiary, body a špirály a požierače energie.

Pri skúmaní podzemnej vody sa sila geopatogénneho stresu prejavuje rýchlosťou toku vody. 
Takzvané Curryho čiary predstavujú globálnu mriežkovú sieť elektricky nabitých čiar, ktoré sú prirodzeného pôvodu. Ich vzájomná vzdialenosť je približne tri metre. 
Hartmanove čiary sú prirodzene existujúce čiary nabité energiou. Nebezpečné sú krížové body Hartmanových a Curryho čiar, kde sa stretajú čiary s rovnakou polaritou. 
Energia špirál prúdi smerom dnu alebo von, vtáčajú sa pritom do zeme alebo z nej vystupujú. Zväčša sa tieto špirály objavujú v pároch blízko pri sebe. 
Takzvané požierače energie sú súčasťou energetiky zeme a nemusia sa nachádzať iba tesne pri zemi. Ak sú zablokované vytvárajú okolo seba množstvo problémovej energie a treba ich vyčistiť. V organizme planéty zeme majú dôležitú funkciu v rámci prílivu a odlivu energie

SÚSTAVA JEMNÝCH ENERGIÍ 
Je to mechanizmus, ktorým geopatogénny stres pôsobí na telo. Narušenie jemného tela môže viesť až k poškodeniu fyzického tela 
Vnútorné i vonkajšie jemné energie majú mnohé spoločné vlastnosti. 
Geopatogénny stres ovplyvňuje schopnosť tela produkovať nové bunky a oslabuje imunitný systém.

ELEKTRICKÝ SYSTÉM ĽUDSKÉHO TELA 
Ľudské telo je prirodzene rádioaktívne. 
Mozog pracuje na elektrickom princípe 
Vonkajšie elektromagnetické polia dokážu ovplyvniť fungovanie ľudského mozgu 
Narušenia vonkajších magnetických polí, vyvolané geopatogénnymi energiami, môžu narušiť aj vnútorné elektrické a magnetické procesy 
Zdravotná hranica je žiarenia na človeka je 5 miliwatov, niektoré bežne používané prístroje majú vyžarovanie 2 Vaty 

SYMBOLY 
Majú schopnosť zmeniť kvalitu i pôsobenie energie 
Dôležitá je farba, veľkosť a umiestnenie 
Tieto aspekty možno stanoviť používajúc prútikárstvo alebo kineziológiu

GEOPATOGÉNNE ENERGIE 
Geopatogénne energie nevieme fyzikálne analyzovať, možno ich určiť len experimentálne 
Existuje veľa druhov negatívnych zemských energií a každá z nich má iné vlastnosti 
Pri ich určovaní sa spoliehame len na vnímavosť a skúsenosť odborníka

DRUHY GEOPATOGÉNNEJ ENERGIE 
- Podzemná voda 
- Curryho čiary 
- Hartmannove čiary 
- Body a špirály 
- Energetické mraky a hmly 
- Schumannove vlny 
- Požierače energie 
- Emocionálne nabité kamene 
- Psychosomatické zóny

VODA 
Dôležité je správne rozpoznanie prítomností podzemnej vody 
Prejavovanie geopatogénneho stresu má svoju silu v závislosti od rýchlosti toku vody 
Intenzita problémov spôsobených geopatogénnymi energiami sa mení v závislosti od zmeny hladiny podzemného toku 
Podzemná voda vysiela na frekvencii 8 - 9 Hz 
Pôsobí predovšetkým na obličky, ktorých emóciou je strach, a tiež poškodzuje kĺby. 

Curryho čiary 
Predstavujú globálnu mriežkovanú sieť elektricky nabitých čiar prirodzeného pôvodu -
Šírka pásu je cca 30 cm 
Ich smer je diagonálny vzhľadom na póly (SV-JZ, JV-SZ) -
Okrem iného zosilňujú nebezpečné žiarenia cudzieho pôvodu -
Vzdialenosť čiar cca 3m -
Krížové body môžu spôsobovať zdravotné problémy

HARTMANNOVE ČIARY 
Prirodzene existujúce nabité čiary 
Vedú zo severu na juh a z východu na západ 
Negatívne pôsobenie pochádza z priesečníkov 
Vzdialenosť čiar cca 2,5 - 3m

BODY A ŠPIRÁLY 
Nachádzajú sa na povrchu zeme 
Energia špirál môže prúdiť smerom dnu alebo von 
Špirály sa vtáčajú do zeme alebo z nej vystupujú 
Ich pôsobenie je zakaždým iné 
Špirály sa objavujú v pároch 
Body sú rozložené náhodne po jednom 
Oddávna sa na miestach bodov stavali svätyne a chrámy

ENERGETICKÉ MRAKY A HMLY 
Objavujú sa len vo vnútri budov 
Je to energia, ktorá môže prechádzať stenami a stropmi 
Oblak je zvyčajne 3 m široký, bez hraníc a určeného tvaru 
Obyčajne ho spôsobili stavby vytvorené človekom 
Obývajú miesta, kde ľudia netrávia veľa času

SCHUMANOVE VLNY 
Sú to elektromagnetické vlny - pôsobia blahodárne - Schuman 1952 
Frekvencia týchto vín sa rovná frekvencii mozgových vĺn 8 - 13 Hz 
V tejto frekvencii komunikujú vo vesmíre medzi sebou galaxie 
Tieto vlny vyrába prirodzene planéta Zem, bez nich strácame orientáciu. 
Pomáhajú regulovať vnútorné hodiny organizmu 
Využitie Schumanových vín v NASA - umelé Schumanove vlny 
Generátory týchto vín sa montujú do lietadiel a kozmických lodí.

POŽIERAČE ENERGIE 
Nemusia sa nevyhnutne nachádzať pri zemi 
Sú súčasťou energetického chodu planéty 
Problémy nastávajú, keď ich niečo "zablokuje ", ak nepracujú správne, treba ich vyčistiť 
Sú to lieviky ako kanalizácia, kde sa spláchne prebytočná energia 
Existuje viac typov požieračov v závislosti od formy energie 
Majú dôležitú funkciu pri prílive a odlive energií

EMOCIONÁLNE NABITÉ KAMENE 
Kameň prijíma, ukladá aj dáva informáciu, preto ho treba čistiť
Kameň možno energeticky nabiť úderom 
V prípade prenosu negatívnej energie ju treba po dokončení stavby odstrániť 
Farba kameňa ukazuje, na ktorej vlnovej dĺžke vyžaruje - zelený Malachyt - srdcová čakra

PSYCHOSOMATICKÉ ZÓNY
Zóny psychosomatického pôvodu sa nachádzajú na miestach, kde sa dialo zlo na ľuďoch či zvieratách, ako bojiská, jatky, mučiarne...