Feng Shui & história

 

 • cca 4000 pred n. l.

 Neolitický hrob so symbolikou Feng Shui.

 • 2852 - 2737 pr. n.l.              

 Vynájdených 8 trigramov. Objavené che tchu Skorá nebeská postupnosť trigramov.

 • 2697 - 2597 pr. n.l. 

 Vynájdený kompas a primitívny kalendár založený na šesťdesiatročnýčních cyklochStonka a Vetva, ktorý sa začal používať v roku 2637 pr. n. l.

 • 2356 -2255 pr. n.l. 

Postavené astronomické observatória, ktoré pomáhali riadiť kalendár.

 • 2255 - 2205 pr. n.l. 

Pokusy o reguláciu riek.

 • 2697 - 2597 pr. n.l.  

Objavená Lo Šu a Neskoršia nebeská postupnosť trigramov. Úspechy pri regulácií povodní.

 • 2150 - 1557 pr. n.l. 

Vynájdený solárny kalendár Sia.

 • 1557 - 1027 pr. n.l. 

Šesťdesiatdenný cyklus skonštruovaný z 10 Nebeských stoniek a 12 Pozemských vetiev.

 • 1027 - 221 pr. n.l. 

Kráľ Wen odhalil 64 hexagramov a napísal časť I-ťingu nazvanú Čou I.

 • 770 - 476 pr. n.l. 

Konfucius usporiadal I-ťing. Lao C napísal Tao Te Ťing. Feng Shui bolo vytvorené skombinovaním kompasuI-ťingu a kalendára.

 • 476 - 221 pr. n.l. 

Chou Yet sa zmienil o 5 Prvkoch.

 • 221 - 206 pr. n.l. 
Cisár Ťin Š Chuang Ti pálil knihy.
 • 206 pr. n.l. - 220 n.l.

Kan-jou (starý názov Feng Shui) sa stala profesia. Bolo známych veľa kníh o Feng Shui, napríklad Zlatý slovník Kanjou, Ťing Wu, Majster Modrý Krkavec.

 • 220 - 265

Kuan Luo napísal klasický Feng Shui text. Typ Feng shui zvaný Ťi Men Tun Ťiavymyslel buď Ču-kuo Liang nebo Ču Kok Liou (vojenskí stratégovia).

 • 265 - 420
Kuo Pcho, "otec Feng Shui" napísal Burial Classic (Tradičný pohreb). 
 • 618 - 906
Rozkvet Feng Shui. Jang Jun Sung dáva dohromady Školu Formy.
 • 960 - 1127

Wang Č zriaďuje školu Fukienoveho kompasu založeného na Stonkách,Vetvách a trigramoch. Zavedený lo pchan so sedemnáctimi kruhmi. Je známy ako kalendárLietajúce hviezdy.

 • 1127 - 1279

Čen Si-I založil astrológiu/Feng Shui C wej tou šu.

 • 1260 - 1368
Čao Fang píše o kompase, takže o luo ťing.
 • 1368 - 1644 

Prvý cisár dynastie Ming (Chu Yuan Chuan) zabil mnoho taoistických Majstrov Feng Shui a vydával falošné knihy o Feng Shui. Rozšírenie lo pchanu na 36 kruhov. Ťiang Ta Chung napísal dôležité texty Suan Kung.

 • 1644 - 1911
Do Štvorpilierového horoskopu sa začlenilo Feng Shui.  Majster Šen Ču Rengnapísal knihu o Lietajúcej hviezde Suan Kung.
 • 1912 - 1949

Potláčanie Feng Shui v kontinentálnej Číne.

 • 1949 - súčastnosť
Kultúrna revolúcia v Čínskej ľudovej republike ukončuje väčšinu Feng Shui tendencií. Prvá anglicky napísaná kniha o Feng Shui v 20. storočí napísaná súčasným autorom. Prvá kniha o Feng Shui vydaná v Čínskej ľudovej republike po predchádzajúcej represii. Prvý farebný časopis o Feng Shuivydaný po celom svete: Feng Shui Modern Living (Feng Shui v súčastnom živote). Vydával sa v rokoch 1998-2000 v angličštine a v čínštine.
 
 

Teoretická príprava odborníkov v tejto oblasti predstavovala niekoľkoročné intenzívne štúdium pod vedením a osobným dohľadom skúseného učiteľa, ktorého úlohou bolo pomôcť žiakom vnútorne pochopiť esenciu učenia, vzhľadom k tomu, že stredoveké rukopisy o Feng Shui, ktoré sa dochovali, boli písané zväčša symbolicky a kryptograficky. Navyše, študenti mali možnosť získať aj bohaté praktické skúsenosti pozorovaním práce svojho učitela. Tradičná výučba prebiehala takmer vždy aj priamo v teréne, často niekoľkodňovým alebo niekoľko týždňovým pochodom po horách, kde sa žiaci učili tréning vnímania vlastností priestoru rozvojom svojich senzibilných schopností, bez ktorých nie je možné Feng Shui kvalitne praktizovať.
Postupným vývojom skúseností a uchovávaním poznatkov sa vyvinuli dva základné systémy tradičného Feng Shui - Li Qi a Luan Tou. LI Qi zameriava svoju pozornosť viac na vlastnosti času vo vzťahu k priestoru a kladie väčší dôraz na kalkulačné metódy analýz. Luan Tou venuje viac pozornosť forme a tvaru krajinných prvkov. Z nich sa postupom času vyvinuli dva základné smery Feng Shui, ktoré zahŕňajú rozsiahly súbor informácií, postupov, smerov a formuliek - SAN YUAN a SAN HE. 

 

Rozdiel medzi klasickým Feng Shui a tým, čo sa za Feng Shui v dnešnej dobe vydáva spočívametodike a používaných postupoch diagnostiky časopriestorových súvislostí, prioritách čo je považované za dôležité a samozrejme v postupoch ako sa navrhujú úpravy riešenia prípadných diagnostikovaných problémov. 
Pre tradičné Feng Shuije charakteristické, že používa kompas LUO PAN pre zameranie orientácie objektov v priestore vzhľadom k magnetickému poľu zeme, venuje pozornosť skúmaniu exteriérových foriem ako je voda, horské útvary a pod., sleduje časové premeny a ich priemet na priestor, berie do úvahy konkrétnych obyvateľov. V klasickom Feng Shui sa nikdy nevyžadovalo používanie symbolov v priestore, nevyžadovalo sa uskutočňovanie žiadnych špecifických rituálnych praktík, nevenoval sa dôraz na interiérové dekorácie, farby a pod. Tieto veci z hľadiska možností ovplyvnenia rozhodujúcich vlastností priestoru neboli považované za podstatné. 
Veľmi zjednodušene by sme mohli povedať, že pre postupy, ktoré vychádzajú z tradičnéo Feng Shui, je dôležité primárne výber vhodného miesta v krajine, orientácia kľúčových prvkov stavby (priečelie, vchod, dvere do miestností) vzhľadom k svetovým stranám, rozloženie tvaru, funkčností a vzájomných väzieb interiérových miestností vzhľadom k exteriérovým prvkom a aktuálne prevládajúcim časovým vplyvom. Samozrejme, v kontexte interakcie s obyvateľmi, ktorí žijú v skúmanom priestore. 
Z pohľadu psychotroniky by sme mohli povedať, že základným predmetom skúmania Feng Shui je energoinformačná charakteristika časopriestoru vo vzťahu k jej interakcii a pôsobeniu na človeka. 
Pomôcky, ktoré používa tzv. „moderné Feng Shui", medzi ktoré patria rôzne symboly a dekorácie, nepôsobia na podstatné vlastnosti priestoru tak, aby boli schopné zmeniť jeho vlastnosti a prevládajúce charakteristiky, preto neboli nikdy za týmto účelom používané v pôvodnom Feng Shui. Jeden symbol máva často veľmi odlišné interpretácie a význam v rôznych kultúrach (na ilustráciu napríklad symbol Draka). Význam symbolu je informáciou určenou pre našu psychiku a preto ak sa používajú symboly v priestore s cieľom vyvolať účinok na životné udalosti, v skutočnosti ich vplyv vôbec nejde cez priestor ale cez psychiku, ktorá je schopná priradiť predmetu význam a na základe toho vo svojom vnú­ri spustiť určitý cielený program. Úloha vedomia a psychiky v procese vývoja životných udalostí je významným faktorom, ktorý by sme rozhodne nemali podceňovať. Tieto procesy ale nemajú nič spoločné s predmetom záujmu skutočného autentického Feng Shui. 
Neľahká bude zrejme cesta k očisteniu Feng Shui od všetkých nánosov dezinforácií, ktoré sú denne potvrdzované a prehlbované médiami a nedostatočne kvalifikovanými "odborníkmi".